You are currently viewing گازهای حقیقی (Real Gases)

گازهای حقیقی (Real Gases)

گازهای حقیقی (Real Gases)


گازهای حقیقی گازهایی هستند که در شرایط گازهای ایده آل صدق نمی‌کنند و انحراف زیادی را از حالت گاز ایده‌آل نشان می‌دهند. گازهای واقعی که در زندگی روزمره با آنها سروکار داریم را میتوان در دماهای بالا و فشارهای پایین پایین ایده‌آل فرض کرد. اسن آموزش ویدئویی شامل چهار بخش است: 1) مبانی و تعاریف گاز حقیقی 2) معادله حالت واندروالس و ردلیش کوانگ 3) معادله حالت ویریال 4) اصل حالت های متناظر تعداد فایل: 4   …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید