کتاب پایه های رویشی(پاکوتاه) سیب


کتاب پایه های رویشی(پاکوتاه) سیب 96 صفحه فهرست پیش گفتار مقدمه تاریخچه فصل1-تولید سیب در جهان و ایران فصل2- مشخصات گیاه شناسی فصل 3-محاسن ومعایب پایه های ایست مالینگ فصل4- ازیاد پایه های رویشی ایست مالینگ -پایه های مالینگ -پایه های مالینگ مرتون -اهمیت پایه ها در توسعه باغها فصل5- روشهای پاکوتاه کردن درختان سیب -پیوند معمولی – پیوند واسطه یا ساندویچی -تعویض پوست به شکل حلقوی -با استفاده از بذور غیرجنسی(آپومیکسی) فصل6-عملیات زراعی در باغهای پاکوتاه -هرس درختان پاکوتاه – تراکم در واحد سطح – عملکرد در واحد سطح -رطوبت خاک وآبیاری – کوددهی و تغذیه پایه های پاکوتاه – مدیریت خاک وکنترل علفهای هرز -پاجوش گیری فصل7-اقلیم مناسب برای کشت سیب -اقلیم مناسب برای کشت سیب فصل8-سازگاری پایه ها به آفات و بیماریها بیماریها -بیماریهای آتشک -پوسیدگی طوقه -لکه سیاه سیب -سفیدک سطحی -سرطان طوقه -شانکرباکتریایی حشرات -شته مومی -چوبخوار سرپهن درخت سیب -مگس سیب -کرم سیب ویروسها جوندگان فصل9-مسائل عمومی در مورد باغهای با تراکم زیاد (پاکوتاه) -استقرار درخت – کهولت وپیری …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.