کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیا(GIS )در راه اندازی سیستم گردشگری الکترونیکی خرم آباد


نویسنده:میترا پیری نژاد دانش آموخته ی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری،دانشگاهلرستان mitra13731398@yahoo.com چکیده:بکارگیری فناوری های نوین ارتباطی و سیستم های اطلاعاتی به منظور توسعه صنعتگردشگری را گردشگری الکترونیکی می نامند. گردشگري الکترونیکی حاصل پیوندمیان گردشگري و فناوري اطلاعات است. ایجاد یک پایگاه گردشگری الکترونیکی قوینیازمند یک بانک اطلاعاتی قوی ،دقیق و به روز می باشد،یکی از این بانکها،سیستماطلاعات جغرافیا(GIS )است. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تبیین کارکردهایسامانه های اطلاعات جغرافیایی بر صنعت نوپای گردشگری درشهرستان خرم آبادوشناسایی عوامل مؤثر بر توسعه ي گردشگري الکترونیک و ارتباط بین آنها در مدلییکپارچه است.روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. ابتدا با مرور جامع پیشینه تحقیق ونظرخواهی ازخبرگان، عوامل اثرگذار بر توسعه گردشگري الکترونیک شناسایی وسپس این عوامل با به کارگیري روش مدل سازي ساختاري تفسیري( ISM)، سطحبندي شدند. جامعه ي آماري تحقیق را خبرگان دانشگاهی صاحب نظر درحوزه يگردشگري و متخصصین فعال در صنعت گردشگري شهرستان خرم آباد تشکیل میدهند. در این پژوهش از روش نمونه گی …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف
دسته‌ها: علوم انسانی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *