You are currently viewing پراش فرانهوفر

پراش فرانهوفر

پراش فرانهوفر


چکیده: ‌به تغییراتی که در یک موج پیش ‌ رونده موجب تحول توزیع دامنه، جبهه‌ی موج (فاز) و قطبش می‌شود پراش می‌گویند. هدف از انجام این آزمایش بررسی طرح پراش ناشی از توری پراش، تک‌شکاف و روزنه‌ی دایروی در حد فرانهوفر است. در این حد می‌توانیم جبهه‌ی موج‌ رسیده به توری را تخت درنظر بگیریم و در روابط ریاضی از تقریب‌ فرانهوفر استفاده کنیم. ابتدا به‌کمک روابط مرتبط، طول‌موج نامعلوم لیزر مشخص شد. این مقدار برای لیزر سبز رنگ به‌طور میانگین برابر   457/531 و برای لیزر قرمز برابر با  598/599 به‌ترتیب با خطاهای 21/1 و 24/5 درصد به‌دست ‌آمد. سپس گام یک توری با ثابت توری نامشخص به‌دست آورده‌ شد. در این مرحله گام توری برابر با 44/105 خط بر میلی‌متر شد که نسبت به عدد نوشته‌ شده بر روی توری خطای 458/15 درصدی دارد. در قسمت آخر آزمایش نیز به‌کمک طرح پراش تک‌شکاف و روزنه‌ی دایروی و همچنین روابط مربوطه، پهنای تک‌شکاف و قطر روزنه به‌دست آمد. فرمت فایل ورد  تع …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید