You are currently viewing پاورپوینت کامل و جامع با موضوع تعاملات اجتماعی

پاورپوینت کامل و جامع با موضوع تعاملات اجتماعی

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

پاورپوینت کامل و جامع با موضوع تعاملات اجتماعی


این فایل بصورت pdf در 37 اسلاید میباشد. انسـان مـوجود اجـتـماعی اسـت و از ابـتـدای تـاریـخ در قـالـب گـروه‌هـا و قـبـیـلـه‌هـا بـه زنـدگی پـرداخـتـه اسـت. زنـدگـی در قـالـب گروه ضمـن تـقـسـیـم کـارها و افـزایـش امـنـیـت روانـی و فــیـزیـکی بـه رشـد انـسـان‌هـا نـیـز کـمـک مـی‌کـند چـرا کـه بـا کـاسـته شـدن از فـعالـیت‌هـای ابـتـدایـی لازم بـرای زندگـی با تقسـیم وظایـف، امـکان پـرداخـتن به جـنبه‌هـای دیگـر به ویـژه نـیـازهـای روحـانی انـسـان فـراهـم مـی‌شـود. بـحـث دیـگـری کـه در زنـدگـی اجـتماعـی وگـروهـی مـطـرح است. …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید