You are currently viewing ورزشی والیبال

ورزشی والیبال

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

ورزشی والیبال


ورزش والیبال درسال 1300شمسی توسط ” سیدمهدی ورزنده “درایران معرفی شد.درآن سال دانشجویان دارالمعلمین ورزش به فراگرفتن اصول ومقررات والیبال پرداختند.درسالهای اولیه حضوروالیبال درایران بازی درزمینی به ابعاد 10×20 مترانجام می شد ودرهرطرف زمین 9 تا 11 نفربازی میکردند وطول عرض زمین اندکی بزرگترازاندازه ی فعلی بود.درسال 1304 سه تیم والیبال درایران شکل گرفت که عبارت بوداز: تیم دارالمعلمین ورزش،تیم باشگاه شایسته وتیم کالج البرز . …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید