واکنش های تهیه ایندول

واکنش های تهیه ایندول

تبدیل آریل هیدرازون ها به ایندول. به دماهای بالا و افزودن اسیدهای برونستد یا لوئیس نیاز دارد. چند پیشرفت جالب اخیرا منتشر شده است. به عنوان مثال، هنگامی که                                          N-trifluoroacetyl enehydrazines به عنوان سوبسترا استفاده می شود، تبدیل خفیف تر می شود. فرنت فایل ورد ئعداد صفحه9 …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید