You are currently viewing مقررات ايمني ساختمان و نصب آسانسور

مقررات ايمني ساختمان و نصب آسانسور

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه
مقررات ايمني ساختمان و نصب آسانسور

مقررات ايمني ساختمان و نصب آسانسور

 
 
 
كميسيون استاندارد مقررات ايمني ساختمان و نصب آسانسور :
قسمت اول – آسانسورهاي برقي كه توسط كميسيون هاي
مربوط تهيه و تدوين شده و در ششمين جلسه كميته ملي استاندارد
مكانيك و خودرو مورد تأييد قرار گرفته است ، اينك به استناد بند
يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات
صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ملي ايران
منتشر مي شود .براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و
پيشرفتهاي ملي و جهاني در…

 

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید