مقاله در مورد بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران مدارس با رضایت شغلی دبیران مقطع متوسط شهرستان پارس آباد در سال تحصیلی 89-88


چكيده هدف كلي اين تحقيق عبارت از تعيين رابطه بين سبك رهبري مديران مدارس دولتي (براساس 4 سبك رهبري مورد نظر ليكرت) با ميزان رضايت شغلي دبيران است. روش اين پژوهش از نوع توصيفي همبستگي ميباشد. جامعه آماري تحقيق عبارت است از كليه مديران مدارس متوسطه پارس آباد كه برابر با 37 مدير و كليه دبيران مقطع متوسطه كه برابر با 413 نفر مي باشند. حجم نمونه مديران با استفاده از جدول مورگان برابر با 32 نفر و حجم نمونه دبيران (به ازاء هر مدير 5 دبير) برابر با 160نفربه روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. جهت گردآوري اطلاعات از دو پرسشنامه، رضايت شغلي اسميت كندال، هالين و پرسشنامه محقق ساخته تعيين سبك رهبري ليكرت استفاده شده است. يافته ها حاكي از آن است . .1 بين سبك رهبري استبدادي مديران با رضايت شغلي دبيران رابطه وجود ندارد . .2 بين سبك رهبري خيرخواهانه با رضايت شغلي دبيران رابطه وجود دارد . .3 بين سبك رهبري مشورتي با رضايت شغلي دبيران رابطه وجود دارد . .4 بين سبك رهبري مشاركتي با رضايت شغلي دبيران رابطه وجود دارد . .5 ميانگين استفاده از سبك هاي رهبري مشورتي و مشاركتي بيشتر از …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف
دسته‌ها: علوم انسانی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *