You are currently viewing فرهنگ سازمانی (گروه مدیریت)

فرهنگ سازمانی (گروه مدیریت)

فرهنگ سازمانی (گروه مدیریت)


فرهنگ سازمانی در قالب پاورپوینت و 24 صفحه می باشد . ترکیبی از باورها،ارزش ها و نمادها و رفتارهای ظاهری است که در سازمان وجود دارد. و اگر آن را به عنوان یک کوه یخ در نظر بگیریم باورها و ارزش ها  در زیر آب و تنها نمادها و رفتارها در روی آب قابل مشاهده هستند …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید