You are currently viewing فایل شبیه سازی فرآیند جداسازی برودتی CO2 بر اساس اطلاعات مقاله ISI

فایل شبیه سازی فرآیند جداسازی برودتی CO2 بر اساس اطلاعات مقاله ISI

فایل شبیه سازی فرآیند جداسازی برودتی CO2 بر اساس اطلاعات مقاله ISI


فایل شبیه سازی فرآیند جداسازی برودتی CO2 بر اساس اطلاعات مقاله ISI با استفاده از نرم افزار اسپن هایسیس   شبیه سازی با استفاده از هایسیس ورژن 12.1 صورت گرفته است ولی فایل با پسوند xml نیز برای سایر ورژن ها قرار داده شده است.   شبیه سازی با استفاده از اطلاعات مقاله ISI به آدرس زیر انجام شده است: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894722064610 …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید