You are currently viewing فایل شبیه سازی تولید متانول از بیواویل (روغن پیرولیز) بر اساس اطلاعات مقاله ISI

فایل شبیه سازی تولید متانول از بیواویل (روغن پیرولیز) بر اساس اطلاعات مقاله ISI

فایل شبیه سازی تولید متانول از بیواویل (روغن پیرولیز) بر اساس اطلاعات مقاله ISI


فایل شبیه سازی تولید متانول از بیواویل بر اساس اطلاعات مقاله ISI  با استفاده از Aspen hysys   صرفا فایل شبیه سازی قرار داده شده است. اطلاعات مقاله را از لینک زیر می توانید مشاهده کنید.   شبیه سازی با استفاده از هایسیس ورژن 12.1 انجام شده است ولی فایل xml برای ورژن های پایینتر نیز قرار گرفته است.   شبیه سازی برای تولید متانول از روغن پیرولیز که از بیوماس تولید می شود انجام شده است و مبنای اطلاعات شبیه سازی، اطلاعات مقاله ISI به آدرس زیر است: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0961953410004320 …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید