You are currently viewing فایل روت سامسونگ J530F اندروید 9 باینری 9

فایل روت سامسونگ J530F اندروید 9 باینری 9

فایل روت سامسونگ J530F اندروید 9 باینری 9


فایل روت سامسونگ J530F کاملا تست شده می باشد OFF بودن FRPوOEM و همچنین Checking بودن KGوRMM در دانلودینگ الزامی است. قبل از خرید فایل روت این قفل ها را در دانلودینگ بررسی و غیر فعال کنید. در صورت ON و Prenormal بودن، فایل روت رایت نخواهد شد.   …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید