You are currently viewing طیف‌سنجی با منشور

طیف‌سنجی با منشور

طیف‌سنجی با منشور


یکی از راه‌های شناسایی اتم‌ها بررسی نور تابیده‌شده از آن‌ها در اثر برانگیختگی است. علم بررسی تابش گسیلی از اتم‌ها را علم طیف‌سنجی می‌نامند. طیف‌سنجی انواع مختلفی دارد که یکی از انواع آن طیف‌سنجی منشوری می‌باشد. هدف از انجام این آزمایش اندازه‌گیری زاویه‌ی راس منشور، رسم منحنی پاشندگی منشور و تعیین ضرایب کوشی و در انتها به‌دست آوردن طول‌موج لامپ سدیم است. اندازه‌گیری‌ها با کمک گونیومتر انجام شده‌اند. زاویه‌ی راس منشور ˚ 60.5 به‌دست آمد که در خطای 0.83 درصدی نسبت به مقدار اصلی قرار دارد. همچنین دو ضریب اول کوشی برای منشور استفاده‌شده در آزمایش برابر 1.509   و 3806 شد. طول‌موج لامپ سدیم نیز مقدار 436.234   با خطای   درصد نسبت به مقدار واقعی حاصل شد.  فرمت فایل ورد  تعداد صفحه18 …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید