You are currently viewing شکل دهی سرامیک ها به روش رسوب  الکتروفورتیک

شکل دهی سرامیک ها به روش رسوب الکتروفورتیک

شکل دهی سرامیک ها به روش رسوب الکتروفورتیک


شکل دهی سرامیک ها به روش رسوب  الکتروفورتیک الکتروفورتیک ( EPD ):    یکی از فرایندهای کلوییدی در تولید سرامیک ها که مبتنی بر حرکت ذرات باردار در سوسپانسیون در اثر میدان الکتریکی و نشست آن ها بر الکترود مناسب (الکترود با بار مخالف)دلایل وانواع و روش ها…در 17 اسلاید کاربردی شوک فایل تنها ارائه دهنده فایل های مورد نیاز جامعه،صنعت ودانشگاه …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید