شبیه سازی مقاله تعادل راه رفتن انسان با استفاده از معادلات غیرخطی در محیط متلب ، پایتون و R

شبیه سازی مقاله تعادل راه رفتن انسان با استفاده از معادلات غیرخطی در محیط متلب ، پایتون و R

در این فایل شما ترجمه ی کامل به همراه شبیه سازی در محیط های متلب ، پایتون و R را خواهید داشت. عنوان انگلیسی:  2021 Modelling Human Gait using a Nonlinear Differential Equation چکیده ما یک روش جدید را برای بررسی راه رفتن انسان معرفی می کنیم که مبتنی بر تجسم مولفه عمودی حرکت مرکز جرم انسان در حین راه رفتن یا دویدن با بررسی فضای مختصات موقعیت، سرعت و شتاب مرکز است. جرم داده های جمع آوری شده به صورت عددی با بهترین منحنی برازش برای یک مدل غیر خطی تقریب زده شده است. معادله به دست آمده برای بهترین صفحه یا منحنی برازش در ایک معادله دیفرانسیل درجه دوم است. مدلی که پیشنهاد می کنیم معادله دافینگ با ضرایبی است که به ارتفاع واکر یا دونده و فرکانس زاویه ای نوسان بستگی دارد. نتایج آماری در مورد توزیع سختی دافینگ بسته به سرعت ارائه شده است. …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید