You are currently viewing ریشه یابی داستان لیلی و مجنون

ریشه یابی داستان لیلی و مجنون

ریشه یابی داستان لیلی و مجنون


عنوان: ریشه یابی داستان لیلی و مجنون قالب بندی: WORD تعداد صفحات: 34 این تحقیق در مورد داستان لیلی و مجنون می باشد و به طور دقیق به ریشه یابی این داستان می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته های ادبیات، تاریخ و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد. چکیده داستان عشق لیلی و مجنون از جمله منظومه های غنایی ادب فارسی است که از دیرباز مورد اقبال نویسندگان و شعرای فارسی زبان و غیر فارسی زبان قرار گرفته است، تا جایی که بیش از ۷۰ مثنوی به تقلید از مثنوی لیلی و مجنون سروده اند که بسیاری از آنها تا حد زیادی در راستای مثنوی لیلی و مجنون نظامی است. نظامی نیز در سرودن مثنوی خود بهره مند از منابع عربی داستان می باشد. آنچه بعدها فکر و ذهن افراد زیادی را به خود مشغول کرده است، هویت تاریخی یا داستانی بودن لیلی و مجنون است. بسیاری از محققین حوادث و شخصیت های داستان را زاده تصور و خیال شاعران و نویسندگان عرب دانسته اند. برخی دیگر نیز بر هویت تاریخی داستان، پای فشرده اند. این دوگانگی ما را بر آن داشت تا در تحقیقی جامع، به بررسی این مهم بپردازیم و داستان لیلی و مجنون را از نظر تاریخی ریشه یا …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید