رضایت شغلی مینه سوتا

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

رضایت شغلی مینه سوتا

این پرسشنامه دارای 19 سوال بوده و هدف آن بررسی ابعاد رضایت شغلی در 6 بعد نظام پرداخت (سوالات 1،2،3)، نوع شغل (سوالات4،5،6،7)، فرصت­های پیشرفت (سوالات8،9،10)، جوّ سازمانی (سوالات11،12)، سبک رهبری (سوالات13،14،15،16)، شرایط فیزیکی (سوالات17،18،19)  می باشد. …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید