You are currently viewing رتبه‌بندی واحدهای کارا با استفاده از بازی همکارانه و روش چند هدفه لکسیکوگرافی در تحلیل پوششی داده های فازی به همراه ترجمه

رتبه‌بندی واحدهای کارا با استفاده از بازی همکارانه و روش چند هدفه لکسیکوگرافی در تحلیل پوششی داده های فازی به همراه ترجمه

رتبه‌بندی واحدهای کارا با استفاده از بازی همکارانه و روش چند هدفه لکسیکوگرافی در تحلیل پوششی داده های فازی به همراه ترجمه


مقاله به همراه فایل قابل ویرایش ترجمه19 صفحه ترجمه از فارسی به انگلیسی که هر دو قابل ویرایش اند نمونه متن فارسی: چکیده: ارزیابی واحدهای تصمیم‌گیرنده دردستگاه‌های اقتصادی و مدیریتی، بسیاربا اهمیت است. یکی ازتکنیک‌های علمی و کاربردی برای ارزیابی واحدهای تصمیم ‌گیرنده (DMU) تحلیل پوششی داده‌ها ( DEA)است. مدل های سنتی با داده های مبهم سروکار ندارند و تمام ورودی ها و خروجی ها به صورت قطعی در نظر گرفته می شود در حالی که در دنیای پیرامون ما ممکن است این فرضیه همیشه صدق نکند به خصوص وقتی که مجموعه ای از DMU  ها دارای داده های مفقود، تصادفی و یا اطلاعات برتری ترتیبی باشند. هدف مطالعه­ی حاضر، رتبه‌بندی واحدهای کارا با داده های فازی از دیدگاه رقابتی بر اساس مفاهیم بازی همکارانه است؛ به ‌این ‌ترتیب که واحدهای کارا، به‌عنوان بازیکنان یک بازی همکارانه در نظر گرفته می‌شوند. یک زیرمجموعه از این بازیکنان، به ‌عنوان ائتلاف S تعریف می‌شود. سپس مجموع کارایی واحدهای ناکارا با توجه به ائتلافی که توسط واحدهای ناکارا و اعضای ائتلاف S ساخته …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید