دانلود فایل طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران

طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران

طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران

فایل PDF طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران 1386
از آنجائی‌ که‌ طرح جامع‌ حمل‌ و نقل‌ و ترافیک‌ تهران در ارتباط تنگاتنگ‌ با طرح جامع‌ شهرسازي است‌، ارائه‌ جزئیات این‌ طرح منوط به‌ تائید اولیه‌ طرح جامع‌ شهرسازي گردید . با توجه‌ به‌ اتمام طرح جامع‌ شهرسـازي تهـران در سال ١٣٨٥ وترسیم‌سیماي کلی‌شهر تهران و به‌ موازات آن تهیه‌ طرح جامع‌ سیستم‌ حمـل‌ و نقـل‌ ریلی‌ شهر تهران با همکاري…

دیدگاهتان را بنویسید