حاشیه نشینی شهری و امنیت در شهر همدان


بحث حاشیه نشینی و معضلات پیرامونی آن جز چالش های لاینفک فضاهای شهری بوده. یکی از انواع متداول حاشیه نشیینی، حاشیه نشینی درون شهری است. در این نوع حاشیه نشینی که عموما در چارچوب شهری رخ می دهد سبب بروز مکان هیایی در داخل شهر می شود که مشخص کننده نوعی انحطاط در سبک معماری و فضای شهری بوده. شهر شهر همدان نیز از جملیه شهر های مهاجر پذیر است که به خاطر وجود شرایط استراتژیک که داراست. هدف ایین ماالیه بررسیی حاشییه نشیینی درون شهری در شهر شهر همدان و اثر آن بر امنیت در این شهر است. نوع مااله حاظر کاربردی و نوع روش استفاده شده توصییفی و تحلیل بود. بدین منظور با استفاده از فرمول کوکران 382 پرسشنامه تهیه و تکمیل گردید. پرسشنامه ای تهیه شیده طیفیی از ابعاد امنیتی و کالبدی را درسطح شهر شهر همدان سنجید و مشخص کرد که مهاجرت پذیری درون شهر و عدم برنامیه رییزی مناسب سبب رشد نامتوازن شهرهمدان شده و این رشد نامتوازن شهر سبب کاهش امنیت در سطح شهر شیده اسیت. از سیوی دیگر شهرهمدان با نوعی چالش پنهان بنام وجود اقلیت ها و قشر بندی های خاص مذهبی و قومی رو به رو بوده است. …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *