You are currently viewing جزوه درسی اصول توانبخشی مبحث حرکت شناسی اندام فوقانی (Kinesiology of Upper limb) رشته مهندسی پزشکی

جزوه درسی اصول توانبخشی مبحث حرکت شناسی اندام فوقانی (Kinesiology of Upper limb) رشته مهندسی پزشکی

جزوه درسی اصول توانبخشی مبحث حرکت شناسی اندام فوقانی (Kinesiology of Upper limb) رشته مهندسی پزشکی


جزوه درسی اصول توانبخشی مبحث: حرکت شناسی اندام فوقانی رشته مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد دکتر وحید صمدی …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید