جداسازی تیوفن از اکتان/هگزادکان با مایعات یونی در حالت تعادل فاز مایع-مایع سه تایی

جداسازی تیوفن از اکتان/هگزادکان با مایعات یونی در حالت تعادل فاز مایع-مایع سه تایی

این کار ادامه تحقیقات بر روی فرآیندهای گوگرد زدایی با ارزیابی کاربرد دو مایع یونی ( ILs )، 1-بوتیل-1- متیل پیپریدینیم دی سیانامید ، [BMPIP][DCA] و تری ایزوبوتیل متیل فسفونیوم توزیلات، [P i4,i4,i4,1 ][TOS]   برای جداسازی تیوفن از اکتان یا هگزادکان است. …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید