You are currently viewing جبرلین (بخش دوم)

جبرلین (بخش دوم)

جبرلین (بخش دوم)


متن انگلیسی به همراه ترجمه  10 صفحه pdf و حدود 10 صفحه ترجمه به صورت word و pdf پارسی مربوط به سال 2020 مناسب برای پاورپوینت نمونه متن : بسم الله الرحمن الرحیم جبرلین بخش ( بخش دوم) سنتز زیستی GA در جایگاه های چندگانه  سلولی تمام  واکنش ها  در سنتز زیستی منجر به   می تواند  سیستمهای سلولی – آزاد از  بذر تا  بخش های بذر یا جوانه ظاهر شده , با مدارک قطعی که توسعه دادن بذرها در جایگاه های سنتز زیستی GA صورت می گیرد. در بذرهای نخود فرنگی , یک موج در سنتز زیستی در زمان نزدیک بعد از لقاح رخ می دهد و  این برای بذر و رشد میوه ضروری است. در مرحله بعدی تحول بذر در بسیاری از گونه ها , تراز انباشت GA   کاملا بالا است. در  مطالعات  ژن بیان کننده , کنترل ژن پیش برنده  یا ژن ترویج دهنده , یک آنزیم  سنتز زیستی GA , با یک ژن رمزگذاری   ( یک آنزیم که کربوهیدرات را از پروتئین ها جدا می کند)( GUS ) یا پروتئین فلورسنت سبز ( GFU ). GUS  یا GFP فعال می تواند به وسیله ی  دیدن توزیع یا شدت …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید