تحليل ريسک مديريت منابع انساني ارتش جمهوري اسلامي ايران


. کليات ١-١. بيان مسئله منابع انساني، ارزشمندترين دارايي ارتش جمهوري اسلامي ايران ميباشـد. حفـظ و توسعۀ اين سرمايۀ گرانبها، به مديريت صحيح نياز دارد. به موجب اصل يکصد و چهـل و سوم قانون اساسي، پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي بر عهدة ارتش است و اجراي اين مهم، نيازمند جذب و حفظ نيروي انساني مؤمن، کارآمد و با روحيه در ارتش است که بدون شناخت ريسک هايِ آتي مديريت منابع انساني آجـا امکان پذير نمي باشد. سازمان ها در همۀ مقاطع، با ميزاني از ريسک مواجه ميباشـند، امـا بايد بتوانند با شناسايي و ارزيابي ريسک هاي سازمان، آن را بـه گونـۀ مناسـب مـديريت کنند. مديريت ريسک، بخشي جداناپذير در موفقيت يا شکست فعاليـت هاسـت کـه بـا شناسايي زودهنگام ريسک و واپايش (کنترل ) پيامدهاي نامطلوب ناشـي از تحمـل آن و پيشنهاد انجام اقدام هاي پيشگيرانه، از وقوع مشکل ها در آينده جلوگيري ميکند. مديريت ريسک، با هدف شناسايي و کاهش ريسک ، بخشي از مديريت منابع انساني است و تحليل ريسک ، مقدمه اي براي مـديريت ريسـک مـيباشـد. بـا تحليـل ريسـک، ريسک هاي فراروي مديريت منابع انساني آجا شناسـايي و اولو …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف
دسته‌ها: علوم انسانی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *