You are currently viewing تحقیق قانون ازدواج

تحقیق قانون ازدواج

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

تحقیق قانون ازدواج


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، قانون ازدواج، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : بعد از انقلاب اسلامی قانون حمايت از خانواده لغو شد و در نتيجه اوضاع خانواده ها آشفته شد. اما به مرور آن را جرح و تعديل کردند و با اصلاحاتی که بيشتر با دين اسلام منطبق بود، به اجرا گذشتند.يک زن مسلمان وقتی که به عقد مردی در می آيد در مقابل دريافت نفقه بايد تمکين کند. تمکين يعنی اينکه هر وقت که مرد خواست، زن ملزم است که به وظايف زناشويی عمل کند ولی در مورد اينکه زن هم بايد خواهان اين مسئله باشد هيچ حرفی زده نشده است. پس در اينجا فقط به نيازهای مرد پرداخته شده و نيازهای زن ناديده گرفته شده است. اگر زن تمکين نکند به او نفقه پرداخت نمی شود. چند همسریدر قوانين آورده شده که مرد حق دارد ۴ همسر عقدی داشته باشد و هر ساعتی که خواست زنی را صيغه کند. به نظر من اين هيچ تفاوتی با برده داری ندارد. چون در عمل تعدادی زن را به دور خود جمع کرده و آنها را تحت تسلط خود گرفته است. اما جالب اينجاست که ما هيچ وقت در ايران باستان بر طبق اسنادی که وجود دارد سيستم برده داری نداشتيم در حاليکه در تمام کشورهای ديگر اين مسئله رايج بوده است …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید