You are currently viewing تحقیق درمورد سوپر آلياژ

تحقیق درمورد سوپر آلياژ

تحقیق درمورد سوپر آلياژ

تحقیق درمورد سوپر آلياژ

تحقیق درمورد سوپر آلياژ

تعداد صفحه 51
سوپر آلياژ، آلياژهاي پايه Fe-Ni , Co,Ni هستند كه عموماً در دماي بيش از c540 مورد استفاده قرار مي گيرند. مجموعه هاي از جنس سوپر آلياژها مي تواند بوسيلة جوشكاري يا لحيم كاري ساخته شوند، اما تركيبات داراي عناصر آلياژي زياد، حاوي مقدار زيادي از فازعهاي سخت كننده هستند كه اين فازها جوشكاري را مشكل ميكنند. دانسيتة سوپر آلياژهاي پايه co در حدود 8.3-9.4 gu/cu3 است و اين مقدار براي سوپرآلياژهاي پايه Ni در حدود 7.8-8.9 gu/cu3 مي باشد. دانسيتة سوپرآلياژها…

 

دیدگاهتان را بنویسید