You are currently viewing تحقیق تشويق به تشكيل خانواده در اسلام

تحقیق تشويق به تشكيل خانواده در اسلام

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

تحقیق تشويق به تشكيل خانواده در اسلام


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، تشويق به تشكيل خانواده در اسلام، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : پيامبر ص هماره به تشكيل خانواده تشويق مي كرد و مردمان را از بي همسري بيم مي داد و مي فرمود : بيشتر دوزخيان بي همسراننددو ركعت نماز كسي كه همسر دارد ، بهتر از هشتاد و دو ركعت نماز انسان بي همسر است2 . همواره ديگران را به ازدواج آگاهانه تشويق مي كرد تا هر كدام از همسران به آرامش دست يابند ؛ آرامشي كه در پرتو ثروت و شهرت به دست نمي آيد . مي فرمود : بيچاره است ، بيچاره است ، بيچاره ، مردي كه همسر ندارد . گفتند : گر چه ثروتمند باشد ؟ – گرچه ثروتمند باشد . بيچاره است ، بيچاره است ، بيچاره ، زن بي شوهر . – گرچه ثروتمند باشد ؟- گرچه ثروتمند باشد3 . وقتي مرد به همسرش و همسرش بدو مي نگرد ، پروردگار مهربانه به آنان مي نگرد .  اهميت همسر شايسته آدمي ، پس از ايمان به خداوند ، به چيزي برتر از همسري همدل دست نمي يابد1 . در سخني ديگر ، از بانوي شايسته ، نه به عنوان گنج ، بلكه « بهترين گنجينه » نام برده است : آيا شما را از بهترين گنجينه آگاه كنم ؟ زني شايسته . اهميت روابط عاشقانه مردي نيست …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید