You are currently viewing تحقیق اداره انساني از ديدگاه اديان

تحقیق اداره انساني از ديدگاه اديان

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

تحقیق اداره انساني از ديدگاه اديان


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، اداره انساني از ديدگاه اديان، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : مقدمهاجتماع انساني از نخستين روزي كه پديد آمده با همه خواص روحي و فيزيكي همراه انسان رو به كمال مي باشد در حقيقت اجتماعي بودن انسان در اول پيدايش به كامل ترين صورت حاصل شده بود. بلكه همانند ديگر خواص انساني در ارتباط با دو نيروي علم و اراده به تدريج در انسان به حد كمال رسيد.از تأمل در حال نوع انساني مشاهده مي شود اولين اجتماعي كه بين بشر پديد آمده اجتماع خانوادگي بوده كه بر اثر ازدواج پيدا شده است. دليل مطلب آن است كه بعضي غرايز توسط خود فرد ارضا مي گردد و مانند غذا خوردن و كارهاي مشابه آن توسط يك فرد صورت مي گيرد در حالي كه بعضي از غرايز و ابزار مربوط به آن به بيش از يك فرد نياز دارد و از اين رو استخدام به وجود آمده. اين استخدام اوليه كم كم به صورت رياست در مي آيد و بدين ترتيب رئيس منزل، رئيس خويشاوندان، رئيس قبيله، رئيس ملت و … پديدار مي گردد. اجتماعي بودن هيچ وقت از انسان جدا نشده، بلكه به دليل پيروي از خواص استخدام و دفاع، اداره افراد در زندگي رشد يافته است. قرآن مي فرمايد: « …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید