بررسی کتب علوم تجربی دوره ابتدایی

بررسی کتب علوم تجربی دوره ابتدایی

بررسی کتب علوم تجربی دوره ابتدایی

بدون شک فعالیت های عملی و اجرای آزمایش نقش زیربنایی در درک و فهم مفاهیم بوجود می آورد. برای اولین بار آقای آرمیسترانگ معلم با تجربه انگلیسی نظریه هیورسیم یا یادگیری اکتشافی را مطرح کرد و با تلفیق کردن آن با نظریه های دیگر به آموزش علوم تجربی پرداخت. …

دیدگاهتان را بنویسید