You are currently viewing اشکالات اجرایی اسکلت بتنی – 34 صفحه ورد -مناسب پاورپوینت و ارائه

اشکالات اجرایی اسکلت بتنی – 34 صفحه ورد -مناسب پاورپوینت و ارائه

اشکالات اجرایی اسکلت بتنی – 34 صفحه ورد -مناسب پاورپوینت و ارائه


بسیاری از سرمایه های ملی کشور صرف ساختن ساختمان و بنا ها می شود که هرگونه  سهل انگاری در طراحی محاسبات و اجرای ساختمان می تواند سبب به وجود آمدن خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری در زمان وقوع حوادث طبیعی شود.  قرار گرفتن کشور ایران بر روی کمربند زلزله جهان باعث شده که در گذشته متحمل خسارات جانی و مالی زیادی به واسطه زلزله شود از جمله زلزله های بزرگ می توان به زلزله منجیل بم و کرمانشاه را نام برد اما این امکان هست که با اجرای درست ساختمان ها و استفاده از مصالح مناسب و مرغوب و عدم بکارگیری روش های سنتی در اجرای ساختمان ازخسارت جانی و مالی کاهید. متاسفانه دربرخی از ساختمان ها برخی از کارفرمایان و مهندسان ناظر دچار اشتباهات اجرایی در ساختمان های بتنی میشوند که باعث کاهش استقامت ساختمان در مواجهه با عوامل خارجی می شود ما در این متن سعی داریم با بیانی ساده  به بیان برخی از اشتباهات اجرایی در ساختمان های بتن آرمه بپردازیم باشد که که دیگر با چنین اشتباهاتی در اجرا روبرو نباشیم …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید