ارزیابی عملکرد سیستم حسابداری دولتی

ارزیابی عملکرد سیستم حسابداری دولتی

در چارچوبهای نظری حسابداری بخش عمومی و دولتی عملکرد و اندازه‌گیری آن در فعالیتهای از نوع دولتی جایگاه ویژه‌ای دارد. در این پژوهش سعی می‌شود نخست عملکرد از دیدگاه صاحبنظران حسابداری بخش عمومی تعریف شود، سپس جایگاه آن در چارچوبهای تدوین شده به‌وسیله هیئت های استانداردگذار مورد بحث قرار گیرد. با توجه به طبقه‌بندی دوگانه سیستمهای حسابداری به دو گروه انگلیسی ـ امریکایی و اروپایی در این پژوهش عملکرد و ارزیابی آن در سیستم حسابداری دولتی انگلستان و امریکا از گروه اول و پرتغال از گروه دوم بررسی می‌شود. …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید