You are currently viewing ابزارهاي برشي

ابزارهاي برشي

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه
ابزارهاي برشي

ابزارهاي برشي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جيگ ها و فيكسچرها
وسايل نگهدارنده‌اي هستند كه با به كارگيري آنها ميتوان قطعات
مشابه هم را با دقت مورد نياز توليد نمود.با استفاده از اين وسايل، موقعيت ابزارهاي
برشي نسبت به قطعه كار مشخص مي‌گردد.براي تأمين اين نظر،جيگ وفيكسچر
به گونه‌اي بايد طراحي وساخته شودكه بتوان قطعه‌كار را پس از قراردادن
ومحكم كردن در آن ،به راحتي…

 

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید