ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ در ﺧﺼﻮص ﭘﺬﯾﺮش و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ شخصیتی


پاورپوینت مقاله با موضوع ذکر شده شامل 34 اسلاید پاور پوینت و قابل ویرایش می باشد: چکیده این پاورپوینت شامل: ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، وﺿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖ. در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ ( IFRS) در ﺳﺎل 1392 ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار رﺳﯿﺪ و ﺳﺎل 1395 ﺑﺮاي اﻟﺰام ﻧﺎﺷﺮان ﺑﺰرگ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ IFRS در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ در ﺧﺼﻮص ﭘﺬﯾﺮش و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ، راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽداري ﺑﯿﻦ ﺳﻮدﻣﻨﺪي )ﻫﺰﯾﻨﻪ-ﻣﻨﻔﻌﺖ( و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﻣﻮزش IFRS ﺑﺎ ﻣﺰاﯾﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي IFRS، اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ- ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺟﺪي ﻗﺒﻞ از ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي IFRS و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش IFRS ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪاي ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﻣﻨﺠﺮ …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف
دسته‌ها: علوم انسانی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *