پروژه در رابطه با روش های حفاظت از خطوط انتقال (فایل pdf پنجاه صفحه ای)

ﭘﯿﺪاﯾﺶ و اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮدن اﺛﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺸﺮ از ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺼﻮرت رﻋﺪ و ﺑﺮق و ﯾﺎ اﺛﺮات ﺧﻮاص آﻫﻦ رﺑﺎﯾﯽ و ﮐﻬﺮﺑﺎﯾﯽ اﺟﺴﺎم در اﺛﺮ ﻣﺎﻟﺶ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﺳﺎل 1800 ﻣﯿﻼدي ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ وﻟﺘﺎ اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﻞ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ ولی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ از زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺮژي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺮ درآﻣﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺳﺖ، ﻗﺮﯾﺐ ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺧﺘﺮاع اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﻞ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق و اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد و ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎم ﻣﺎدر ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و با سرعت رو به تکامل رفت تا جایی که در تبدیل کلیه انرژی ها به یکدیگر می توان انرژی الکتریکی به دﺳﺖ آورد، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺮژي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﺣﺮارﺗﯽ، ﻧﻮراﻧﯽ، اﺗﻤﯽ، ﺳﻨﺘﯿﮏ، ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺘﯽ از ﺟﺰر و ﻣﺪ درﯾﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. فهرست ارایه مطالب به صورت زیر است: فصل اول : پست ﻣﻘﺪمه ﭘﺴﺖ ﮐﻮھﺴﻨﮕﻲ برﻗﮕﯿﺮ LA تراﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر وﻟﺘﺎژVT ﺳﮑﺴﯿﻮﻧﺮ DS ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺟﺮﯾﺎن CT کلید ﻗﺪرت CB فصل دوم : …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *