You are currently viewing نانو کامپوزیتهای پلیمر-خاک رس

نانو کامپوزیتهای پلیمر-خاک رس

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

نانو کامپوزیتهای پلیمر-خاک رس


نانو کامپوزیت های خاک رس-پلیمر بهبود فوق العاده ای در بسیاری از خواص فیزیکی و مهندسی پلیمر هایی که در آنها از مقدار کمی پر کننده استفاده می شود،ایجاد کرده است.عمده پیشرفتهایی که در این زمینه بوقوع پیوسته،طی پانزده سال اخیر بوده،در این جا به این پیشرفتها و همچنین مزیتها،محدودیتها و برخی مسایل و مشکلات آن خواهیم پرداخت. 14 اسلاید …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید