You are currently viewing محاسبه مضرب بعدی ده

محاسبه مضرب بعدی ده

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

محاسبه مضرب بعدی ده


  برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی بخواند اولین مضرب بعدی ۱۰ که بزرگتر از این عدد است را چاپ کند. به عنوان مثال در صورتی که از ورودی عدد ۱۱ خوانده شد باید عدد ۲۰ چاپ شود. اگر عدد ۴۰ خوانده شد باید عدد ۵۰ چاپ شود.   برای ارتباط با ما از صفحه تماس با ما استفاده کنید. …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید