دیدگاه الگوي خلاقیت گیلفورد برای تحلیل محتوا علوم پایه ی چهارم ابتدایی به صورت فایل ورد

97 بر .-. هدف پژوهش حاضر و مسئله ي اصل ی مورد مطالعه ، بررس ی کتاب علوم چهارم ابتدا یی در سال تحص ی ل ی 98 اساس شاخص هاي خلاق ی ت گ ی لفورد است . در ا ی ن تحق ی ق ما سع ی بر آن داشت ی م تا با استفاده از روش تحل ی ل محتواي کتب درس ی الگوي خلاق ی ت گ ی لفورد که روش ی معتبر و علم ی در سنجش م ی زان خلاق ی ت م ی باشد، کتاب مذکور را به روش کدگذاري و بررس ی موشکافانه از چهار منظر به تحل ی ل پرداخته و مقا ی سه ي نتا ی ج حاصله که ب ی انگر ا ی ن است کتاب مورد نظر در م ی زان پرداختن به سطح حافظه واگرا و تفکر ارز ی اب در حد مطلوب ی نبوده است و م ی با ی ست تمه ی دات ی بن ی ادي و مؤثر در ا ی ن زم ی نه اند ی ش ی ده شود . ا ی ن پژوهش با سا ی ر مقالات ی از ا ی ن دست محقق ی ن م ی زان موفق ی ت و نوآوري کار را در سال جاري در سطح بالا یی ارز ی اب ی م ی کنند و در پا ی ان نتا ی ج حاصله بد ی ن صورت بوده که کتاب 44 درصد ب ی شتر ی ن اهم ی ت داده شده است و بعد …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *