You are currently viewing دانلود فایل فایل اکسل آنالیز فهرست بها نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1401
فایل اکسل آنالیز فهرست بها نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1401

دانلود فایل فایل اکسل آنالیز فهرست بها نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1401

فایل اکسل آنالیز فهرست بها نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1401

فایل اکسل آنالیز فهرست بها نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1401

فایل اکسل آنالیز فهرست بها نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1401

 فایل اکسل فهرست بها نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق
با توجه به نیاز هر مترور و مسئول دفتر فنی جهت آنالیز و برآورد قیمت آیتم های اجرای کار جهت یک پروژه ساختمانی و نرم افزازهای گرانی که گهگاهی برای بروزرسانی آنها بایستی مبالغ هنگفتی پرداخت شود تا بتوان چند آیتم مورد نیاز رو براساس فایل آنالیز فهرست بها برنامه و بودجه رو جدا کرد برآن شدیم که با ساخت یک فایل اکسل برنامه نویسی شده ساده و فرمول باز نیاز عزیزان دفتر فنی…

دیدگاهتان را بنویسید