توسعه ي پايدار گردشگري از ديدگاه دو مكتب ايد هآليسم و پراگماتيسم


چكيدهتوسعه پايدار گردشگري مجموعهاي از اصول، خطمشيها و روشهاي مديريتي براي ترسيم مسيرتوسعهي گردشگري به گونهاي است كه رفاه جوامع انساني و سلامت اكوسيستمهاي طبيعي در درازمدت تضمين شود. در اين ميان برداشتهاي متعددي از اين مفهوم و شيوه تحقق آن وجود دارد كهخود معلول پارادايمهاي فكري و ديدگاههاي مختلف صاحبنظران است. آشنايي دقيقتر دانشپژوهان ومديران اجرايي گردشگري ايران با اين مكتبهاي فلسفي و پارادايمهاي فكري مطرح در اين زمينه امريضروري است. به همين منظور اين نوشتار ميكوشد پس از مطالعهي تطبيقي مكتبهاي فلسفيرا از منظر اين دو ديدگاه مورد بررسي و « توسعه پايدار گردشگري » ايده آليسم و پراگماتيسم، رويكردمداقه قراردهد. اين مطالعهي تطبيقي ضمن كمك به بسط دايره معرفتشناسي نظام علمي گردشگريمي تواند به ترويج روحيه نقادي نسبت به خطمشي ها و برنامه ريزي هاي توسعه پايدار گردشگري كشورمنجرشود.واژگان كليدي: توسعه ي پايدار گردشگري، مكاتب فلسفي، ايدهآليسم، پراگماتيسم مقاله علمی-پژوهشی در20صفحه گردآوری شده است. آدرس وبلاگhttp;//mitra1373.blogfa.com آدرس درگاه iDpay.ir/mp-4060741957 …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف
دسته‌ها: علوم انسانی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *