You are currently viewing تحقیق دعا و اهمیت آن

تحقیق دعا و اهمیت آن

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

تحقیق دعا و اهمیت آن


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، دعا و اهمیت آن، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : انسان داراي اميال ، كشش ها و احساس هاي فطري گوناگوني است كه تمامي رفتارهاي فردي و اجتماعي او را در دو بعد مادي و معنوي پوشش مي دهد. يكي از آنها ميل خداجويي ، كمال يابي و احساس دين گرايي است. آدمي مي كوشد تا با همه ابزار و وسايل مشروع ، اين ميل و احساس خود را اقناع كند و چشمها و چشمه هايي را به سوي معشوق بگشايد. دعا بهترين راه و وسيله اي است كه آن مهم را سامان مي بخشد يعني انسان را با كمال مطلق ، پيوند مي زند. دعا ، همان خواندن جمله هاي ماثور از پيامبر و امامان در اوقات معين براي طلب آمرزش و برآورده شدن حاجات را گويند. تضرع ، دل شكستن ، اشك و اعتصام به پيشگاه معشوق ، زمينه هاي دعاي حقيقي را شكل مي دهند و انسان با تمامي وجود او را مي خواند. اين حالت ، خود غايت عشق است كه عاشق ، راز دل را بي پرده با معشوق در ميان مي گذارد و درنهايت ، پيش از آن كه به خواسته هاي خود بينديشد ، به نفس همان راز و گفتگو ، سرمست است. از همين روست كه عارفان ، همين حالت گفتگو را عين استجابت دعا مي دانند يعني به محض هم كلامي با خدا به …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید