You are currently viewing تحقیق درباره انواع تیراهن

تحقیق درباره انواع تیراهن

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

تحقیق درباره انواع تیراهن


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، تیراهن، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : تير عميق بتني مسلح مطتبق تعريفي كه در آيين نامه ها و مقالات مختلف آمده است به تيري گفته مي شود كه نسبت ارتفاع مقطع به طول دهانه در آن بزرگتر از حد معمول باشد. البته توجه به اين نكته ضروري است كه ضخامت در اينگونه تيرها (عرض مقطع) دو برابر ارتفاع مقطع ناچيز استيك تير بتني مسطح با اين شرايط در صورتيكه بار خارجي و عكس العمل تكيه گاهي قرار گيرد، داراي كرنش مسطح 0صفحه اي) مي باشد.تيرهاي بتن مسلح، با توجه به نسبت دهانه به ارتفاع و نيز نسبت دهانه برشي به ارتفاع، به دو دسته تيرهاي كم عمق با نسبت زياد دهانه به ارتفاع و تيرهاي عميق با نسبت اندك دهانه به ارتفاع طبقه بندي مي شوند. زياد بودن نسبت عمق به دهانه تيرهاي عميق در مقايسه با تيرهاي معمولي موجب افزايش مقاومت در برابر برش خارجي مي شود. اين افزايش بيشتر ناشي از عملكرد قوس فشاري مي باشد. بنابراين انتظار مي رود كه مقاومت اسمي برشي در تير عميق بسيار بيشتر از تير معمولي باشد.براي طراحي تيرهاي عميق، بيشتر از روش تحليل برشي استفاده مي شود. مقدار و فاصله ميلگرد برشي افقي و قائم …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید