You are currently viewing تحقیق حركات خورشید و اعجاز علمی قرآن

تحقیق حركات خورشید و اعجاز علمی قرآن

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

تحقیق حركات خورشید و اعجاز علمی قرآن


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، حركات خورشید و اعجاز علمی قرآن، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : چكیده: قرآن كریم معجزه جاویدان حضرت محمد است. دانشمندان از دیرباز وجود گوناگونی را برای اعجاز قرآن بیان كرده‌اند. همزمان با كشفیات علمی در دو قرن اخیر،‌اعجاز علمی قرآن نیز مطرح شد. عده‌ای از مفسران و صاحب‌نظران كوشیده‌اند تا با انطباق پاره‌ای از آیات قرآن بر كشفیات جدید علوم تجربی، این ادعا را به اثبات برسانند. یكی از مواردی كه این انطباق از دلیل‌ها و قرینه‌های استوار برخوردار است. آیات مربوط به خورشید و حركات آن است. نوشتاری كه پیش‌رو دارید كه به بررسی همه جانبه این موضوع پرداخته است. كلید واژه‌ها : اعجاز علمی، اعجاز قرآن، علم و دین، تفسیر علمی، حركات خورشید، كیهان‌شناسی در قرآن. 1ـ مقدمه اعجاز علمی قرآن به مطالب و اسرار علمی گفته می‌شود كه در قرآن بیان شده و در عصر نزول قرآن برای بشر ناشناخته بوده و پس از پیشرفت علوم در سده‌های اخیر كشف شده است. هر چند تفسیر علمی قرآن كریم سابقه‌ای هزار ساله دارد، ولی ادعای اعجاز علمی …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید