You are currently viewing تحقیق بررسی پیشینه بروجرد

تحقیق بررسی پیشینه بروجرد

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

تحقیق بررسی پیشینه بروجرد


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، پیشینه بروجرد ، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : بروجرد از شهرهای باستانی ايران است که برخی ساخت آن را به منوچهر از سلسله پيشداديان نسبت می دهند اما شواهد کافی در مورد شهر بودن آن از دوران ساسانيان موجود است. بافت معماری قديم اين شهر که نهايتا در دوران قاجاريه ساماندهی شده، بسيار زيبا بوده و نمونه هايی از آن هنوز باقی است. هسته اوليه بروجرد مشتمل بر دو کوی بزرگ با نامهای صوفيان و دانگه بوده است و بازارها، مسجدها و خانه‌های مجللی در آن وجود داشته است. بروجرد محصور به حصاری بزرگ بوده است که اطراف آن نيز خندقی قرار داشته است. آخرين بار قلعه بروجرد به دستور حسام السلطنه در دوره قاجار بازسازی شدجغرافيابروجرد دارای آب و هوای سرد کوهستانی با زمستانهای پر برف و سرد و تابستانهای معتدل است. تعداد روزهای يخبندان در برخی از نقاط اين ناحيه به بيش از 70 روز می رسد. بيشترين درجه حرارت در تابستان‌ها 38 درجه و کم‌ترين آن در زمستان‌ 18 درجه زير صفر برآورد شده است. اين شهر در ارتفاع 1580 متری از سطح دريا و در 09/33 درجه شمالی و 08/48 درجه شرقی واقع می&z …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید