You are currently viewing تحقیق بررسی مفهوم طراحي معماری

تحقیق بررسی مفهوم طراحي معماری

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

تحقیق بررسی مفهوم طراحي معماری


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، طراحي معماری ، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : هنگامي كه يك مهندس معمار ، به ساختن خانه اي ( مي انديشد) و قبل از طراحي ابعاد و موقعيت زمين ، وشرايط بومي و اقليمي و امكانات فني را بررسي مي كند ؛ به نيازهاي فردي و جمعي افراد خانواده توجه كرده ، شرايط آسايش روحي و جسمي ، فعاليت هاي فردي و نيازهاي اجتماعي و فرهنگي آنها را در نظر مي گيرد و براي ايجاد يك فضاي زندگي مانوس ، زيبا ، كارآمد و ايمن ، راه حل و طرح مناسبي تصور ، ترسيم و عرضه مي كند در واقع او نيز ( طراحي ) مي كند . آيامي شود بين طرح ريزي و طرراحي كردن كه به معرفي محصول ساخته شده اي منجر مي شود تمايز قائل شد ؟ و يا وجه اشتراك يا تفاوت هاي آنرا بررسي كرد ؟ انسان براي انجام پيش انديشه كارها ، نياز به ( تفكر ) ،( تصور ) و (طراحي كردن )است (طراحي)،‌وسيله ساختن آباداني و تمدن است .مي توانيم از خود بپرسيم كه يك طرح جديد چرا و چگونه پديد مي آيد و مفاهيمي مرتبط با مقوله طراحي و طراحي معماري كدامند ؟ ما مي توانيم با استفاده از قدرت حافظه و تخيل آنچه را كه قببلاً ديده ايم تجسم كنيم و مي توان به كمك تفكر و …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید