You are currently viewing تحقیق بررسي کامل آثار کامران ديبا

تحقیق بررسي کامل آثار کامران ديبا

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

تحقیق بررسي کامل آثار کامران ديبا


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، آثار کامران ديبا ، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : انديشه دکارت با جابجايي جايگاه “سوژه ” و ” ابژه ” تحولي عظيم در نحوه تفکر _ و به تبع آن هستي شناسي _ غربي ايجاد کرد که مدرنيته و دنياي فن آورانه حاصل از آن را به دنبال داشت. غلبه خرد باوري بر تمام باورهاي سنتي ( اسطوره اي ، ديني ، اخلاقي ) ، به اعلام تکان دهنده نيچه در ” مرگ خدا ” منجر شد و به” مرگ هنر ” در انديشه هگل راه برد. باگم شدن مرجع محسوس و ملموس ، که سرچشمه مفاهيم آغازين شناخته مي شد ، صورت ها ( دالها ) باقي ماندند اما مفاهيم ( مدلول ها ) گم شدند. عدم اتکا به پشت گرمي هزاران ساله که به اندازه قدمت نوع بشر کهن بود ، موجب فروريختن دنيايي شد که زندگي را براي انسان تداوم مي بخشيد و به آن معني مي داد. آرمانشهرها فروريختند و روياهاي حاصل از دانش علمي و فن آوري زاييده از آن ، به دو جنگ جهاني خانمانسوز منجر شد که چيزي جز پريشاني ، آوارگي ، بيهودگي ، دغدغه و اضطراب به دنبال نداشت. مدرنيته امکان هرگونه نفي را فراهم آورد ؛ ارزش ها از ارزش تهي شدند و مفاهيم رنگ باختند ؛ بيهودگي و بي معنايي به پوچي پيوست.در …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید